POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.
Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

(Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z 25 III 1986 r., nr 1590/K/86).

MODLITWA PORANNAŚwięty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z 25 X 1994 r., nr 2352/K/94).


PROŚBA O POKORĘ


Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.


EGZORCYZM PROSTY PORANNY


W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego, uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen.

Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!
Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

(Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z 8 II1993 r., nr 184/K/93).


MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA


Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

KORONKA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Na wstępie: Akt żalu

Pozdrowienie:

V. Boże, przyjdż mi z odsieczą.
R. Panie, spiesz, by mi pomóc. Chwała Ojcu ...


Pierwsze pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Serafinów, pierwszego z chórów anielskich. Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Serafinów, niechaj Pan uczyni nas godnymi ognia doskonałego miłosierdzia. Amen.


Drugie pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Cherubinów, drugiego z chórów anielskich. Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Cherubinów, niechaj Pan obdarzy nas łaską unikania drogi grzechu i poprowadzi ścieżką doskonałości. Amen.


Trzecie pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Tronów, trzeciego z chórów anielskich. Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Tronów, niechaj Pan zaszczepi w naszych sercach ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.


Czwarte pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Panowań, czwartego z chórów anielskich. Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Panowań, niechaj Pan obdarzy nas łaską władzy nad naszymi zmysłami i uwolni je od niedobrych skłonności. Amen.


Piąte pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Mocarstw, piątego z chórów anielskich. Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Mocarstw, niechaj Pan raczy uchronię nasze dusze od sideł i pokus diabła. Amen.


Szóste pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Zwierzchności, szóstego z chórów
anielskich. Przez wstawiennictwo św. Michała i wspaniałego chóru Zwierzchności wiecznych, niechaj Pan nie wodzi nas na pokuszenie, a uwolni ode złego. Amen.


Siódme pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Księstw, siódmego z chórów anielskich. Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Księstw, niechaj Pan napełni nasze dusze duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.


Ósme pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Archaniołów, ósmego z chórów anielskich. Przez wstawiennictwo św. Michała z niebiańskiego chóru Archaniołów, niechaj Pan obdarzy nas łaską wytrwałości w wierze i dobrych uczynkach, byśmy mogli dostąpić chwały wiecznej. Amen.


Dziewiąte pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Aniołów, dziewiątego z chórów anielskich. Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Aniołów, niechaj Pan sprawi, by czuwali oni nad nami w tym. życiu, a potem powiedli nas ku chwale wiecznej. Amen.

Potem czterokrotnie zmów Ojcze nasz: pierwszy raz na cześć ś w. Michała, drugi, ku czci św. Gabriela, trzeci, dla św. Rafała, a czwarty, na cześć swego Anioła Stróża.aszych


Modlitwa kończąca

Św. Michale, błogosławiony książę, generale zastępów niebieskich, strażniku dusz, zwycięzco złych duchów, wysłanniku Królestwa Niebieskiego, Ty, któryś po Jezusie Chrystusie najwspanialszym wodzem, Ty, którego doskonałość i cnoty są nadludzkie, do Ciebie zwracamy się z ufnością. Racz wywabić nas od wszelkich przeciwności i spraw, swą przemożną opieką, byśmy mogli służyć Panu jeszcze bardziej wiernie.

V. Módl się za nami, błogosławiony św. Michale, książę Kościoła Chrystusa. R. Abyśmy stali się godni Jego obietnic.

Wszechmogący i wieczny Boże, który, w swej cudownej dobroci i łaskawości, dla zbawienia rasy człowieczej, obrałeś błogosławionego archanioła, św. Michała, księciem Twojego Kościoła, spraw, błagamy Ciebie, byśmy, dzięki jego łaskawej opiece, dostąpili obrony przed wszystkimi naszymi wrogami, tak żeby w godzinie śmierci naszej żaden z nich nas nie nękał i żebyśmy mogli zostać wprowadzeni przez niego przed Twój Boski Majestat, przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.